Logo de la Empresa
Igualtat:

NOU SERVEI PALAFRUGELL SL ser galadronada amb el I PREMI A LA IGUALTAT A L'EMPRESA 2010 per la seva trajectòria professional a favor de la igualtat entre dones i homes dintre de la empresa, Aixa com per les bones pràctiques a favor de la igualtat i la conciliació impulsada per el Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP).

¿Per què la Igualtat a l'empresa?

La igualtat d'oportunitats a les empreses és important per al conjunt de la societat ja que espera que aquestes es comprometin de forma ètica i responsable amb el desenvolupament i el benestar de la comunitat. A més, la igualtat d'oportunitats ajuda a construir un projecte professional coherent que respecta els drets dels treballadors i les treballadores, tot fomentant la seva integració a l'empresa en igualtat de condicions

Un Pla d'Igualtat és una eina que permet la implementació de mecanismes que garanteixen una gestió quotidiana en igualtat, i el ple reconeixement de les dones en tots els nivells d'organització.

¿Per què implantar plans d'igualtat?

  • Augmenta la motivació, el compromís i la satisfacció amb la feina.
  • Redueix la rotació, l'absentisme, la fuga de talents i l'estrès de les persones treballadores.
  • Millora el clima laboral.
  • S'aprofita tot el potencial i talent del 100% de la plantilla
  • Es dóna un major orgull de pertinença a l'estructura.
  • L'empresa esdevé un referent de bones pràctiques i responsabilitat social.
  • L'empresa inverteix en una imatge socialment responsable i es diferencia de la competència.
  • I tot això redunda en una major COMPETITIVITAT i millora dels resultats econòmics de l'empresa.

I encara que el motiu principal per iniciar la implantació d'un pla d'igualtat d'oportunitats no ha de ser una qüestió d'imatge, apostar per l'equitat pot ajudar-nos a assolir una imatge més positiva.

Els nous usos del temps: la conciliació de la vida laboral i personal.

Els estudis sobre els usos del temps evidencien la desigual distribució de la càrrega total de treball entre homes i dones a la vida quotidiana. I malgrat els canvis socials que s'estan produint, les dones continuen sent les responsables del bon funcionament de la vida diària de les famílies; això condiciona la seva relació amb el mercat de treball i les situa en condicions més vulnerables.

La conciliació vol assolir el ple desenvolupament de les persones en tots els àmbits de la vida, i per això, tots els agents de la societat hem de fer possible que la conciliació sigui una eina de creixement personal i social per a tothom.

LA FONT DEL TEXT HA ESTAT OBTINGUDA DEL IPEP www.ipep.cat

Avís Legal:

El domini http://www.nou-servei.com, és propietat de NOU SERVEI SL amb domicili social a C / Bruguerol N°33 al municipi de Palafrugell (Girona). Es pot posar en contacte amb nosaltres mitjançant Tel: 972304299 Fax: 972304299 o via email info@nou-servei.com

Propietat intel•lectual:

La totalitat del contingut d'aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel•lectual que l'usuari ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expressa de NOU SERVEI S.L.

Responsabilitat dels enllaços:

NOU SERVEI S.L. inclou en el seu lloc web tot un seguit d'enllaços a pàgines dels seus clients i proveïdors, únicament amb la intenció de fer publicicad dels treballs efectuats per encàrrec d'aquests. NOU SERVEI S.L. no es fa responsable de la informació comercial continguda en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades.